:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
طراحی شهر ایده آل در دوره ی مدرن آغازین

هر جامعه ای با اتکا بر مفاهيم معينی برای شهر ایده آل خود طراحی می کند. پی ریزی شهرها بخشی از روندشهرنشينی است که اوج آن در اروپای مرکزی و حدود 1200 ميلادی،و پس از آن ابتدا در آغاز صنعتی سازی شکل گرفت. یک شهرنشينی مدرن با دلایل سياسی در اروپای شمالی به ویژه در سوئد در قرن 17 و آغاز قرن 18 ميلادی اتفاق افتاد که موجب فشرده شدن شبکه وسيع شهری،مدرنيزاسيون جامعه و توسعه ی قدرت نظامی گردید.
تعداد بسياری از شهرهای اروپای مرکزی در دوره ی مدرن آغازین ساخته شده اند و شهرسازی پيشرفت کمی در دوره ی پس از قرون وسطی داشته است.هينز استوب،شهرهای جدید را متناسب با محل سکونت،پادگان،مهاجرت،موقعيت جغرافيایی،..طبقه بندی کرد.به هر حال پس از طراحی شهرهای مدرن آغازین،مدرنيزاسيون شهرهایی که از قبل وجود داشتند از اهميت بالائی رخوردار بود و منطبق بر تکنيک های جدید، تعدادزیادی از شهرها با استحکامات بزرگ مقياس احاطه شدند.
ایده های رنسانس با فرمهای منظم،در همه جا مورد توجه قرار گرفت و استفاده از هندسه در ساخت بناها گسترش یافت.این پيشنهادات ناشی از بازگشت دوباره به نوشته ها ی ویترویوسدر کتاب وی بود که در فصل اول آن
دستورالعمل هایی را برای طراحی منظم یک شهر با توجه به جهت باد ارائه کرده بود.وی یک شهر چند ضلعی که حاصل گسترش یک دایره بود و بلوک ها ی ساختمانی مربع یا مستطيل شکل را در ميان داشت طراحی کرد.فرض بر این بود که باد در زوایای شهر شکسته شده و با شدت کمتری در ميان خيابانها بوزد.استفاده از فرم دایره و مربع در طراحی شهری برای ایجاد تهویه ی بهينه به یک فرم اصلی در اغلب طراحی های شهری بدل شد. تلاش های اوليه برای ترکيب این دو فرم توسط آورولينو انجام ر گفت.همچنين فيلارته که شهرت وی برای طراحی شهر اسفورزیندا در سال 1460 به عنوان محل سکونت و ای پتخت سلسله ای با همين عنوان می باشد.او با چرخش دو مربع نسبت به هم یک طرح شعاعی مدور را ایجاد کرد.مربع مرکزی با فضاهای عمومی مهم و فضای تجاری در
ميان آن که خيابان ها از آن نقطه به سمت بيرون و هشت دروازه در انتهای آنها منشعب می شدند که با خيابانهای حلقوی و ميادینی در محل تقاطع آنها به هم متصل می شدند و به این ترتيب یک نمونه ی شهر شعاعی منظم با عملکرد مسکونی و پر اهميت با مدریت مستقل و بدون مشارکت سرمایه داران ایجاد شد. تعدادی از اسکيس های شهر ایده آل توسط فرانچسکو مارتينی از سال 1478باقيست که در یکی از آنها شهر داخلی از مربعی شکل گرفته که با حذف لبه ها شکل مدوری را به دست می دهد.بنابر این بازهم ترکيبی از مربع و دایره به عنوان فرمهای هندسی اصلی در طراحی شهری مدرن آغازین مورد استفاده قرار می گيرند که الزاما برای مدتی طولانی در طراحی باقی می مانند.

پینوشت:
خلاصه ای از ترجمه ی مقاله ی
Early Modern Ideal City Planning and Military Architecture, especially in Northern Europe
نوشته شده توسط
Kersten Krüger
ترجمه: سيمين فرهنگی

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری