:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
دفتر طرحهاي عمراني دانشگاه علم و صنعت ایران

Dr. Mohsen Vafamehr دکتر محسن وفامهردفتر طرحهاي عمراني دانشگاه در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي توسعه دانشگاه علم و صنعت ايران و با هدف توسعه فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي و تامين سرانه هاي لازم آن در چهارچوب طرح جامع دانشگاه ايجاد گرديد.
اين واحد كه در گذشته از زير مجموعه هاي معاونت اداري و پشتيباني بوده، در نيمه ي دوم سال 1385 به دليل افزايش تعداد و حجم ريالي پروژه هاي در دست احداث و نامتناسب بودن ساختار اجرايي آن، همزمان با تشكيل معاونت طرح و توسعه، از معاونت اداري و مالي جدا و در زير مجموعه ي معاونت طرح و توسعه قرار گرفت.

بطور كلي دفتر طرحهاي عمراني دانشگاه وظيفه ي مديريت، نظارت عاليه بر حسن انجام كار، رسيدگي كارشناسي اسناد مالي و پرداختني و پيگيري شروع به كار پروژه ها، همچنين تهيه ي طرحهاي توسعه دانشگاه و مديريت مشاوران و پيمانكاران اصلي و فرعي طرح هاي عمراني و توسعه غير خدماتي را بر عهده دارد. در حال حاضر مدیریت این دفتر با دکتر محسن وفامهر است.

وظايف و فعاليت ها

* كسب اطلا عات دقيق و كامل از طرحهاي در دست اجرا به منظور تشخيص اولويتها و دفاع از بودجه پيشنهادي طرحها در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و مراجع ديگر.

* برنامه ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي ، پژوهشي ، خدماتي و رفاهي دانشگاه .

* انتخاب پيمانكاران و مشاوران طرحهاي مصوب بر اساس قوانين و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و آيين نامه هاي معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

* نظارت بر اجراي طرحهاي مصوب ساختماني، تاسيساتي، تجهيزاتي و تزئيناتي طبق مقررات مربوطه و تهيه ي گزارشهاي لازم در صورت لزوم.

* رسيدگي و نظارت بر محاسبات مقدماتي پروژه هايي كه توسط مهندسين مشاور جهت عقد قرارداد اداره مي شود.

* همكاري در بررسي طرحهاي كالبدي دانشگاه و تطبيق آنها با طرحهاي جامع آموزشي مربوط.

* همكاري با مجريان طرحها در مورد مطالعه و تنظيم اصلاحيه ي طرحهاي پيش بيني شده.

* شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط به تصويب مراحل مختلف انجام فعاليت هاي مربوط به طرحها.

* بررسي و تصويب پروژه هايي كه توسط مهندسين مشاور تهيه مي شود.

* رسيدگي به صورت وضعيت هاي ارائه شده و تهيه ي گزارشهاي لازم در اين مورد.

* رسيدگي به اختلافات پيمانكاران و مهندسين مشاور.

* شركت در جلسات مربوط به طرحها وپروژه هاي تنظيم شده و تهيه گزارش لازم در صورت احتياج.

* بررسي و بازديد از طرحهاي نيمه تمام و در حال اجرا و تهيه ي گزارشهاي لازم.

* بر قراري تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذيربط به منظور تهيه و تامين نياز هاي مهندسين مشاور و طرحهاي عمراني.

* تهيه ي گزارش فني از فعاليت هاي انجام شده مربوط به طرح هاي عمراني دانشگاه.

* انجام محاسبات فني جهت كليه ي كارهاي تاسيساتي، تعميراتي و تغييراتي.

* بر قراري ارتباط با سازمانهاي ذيربط به منظور تهيه ي نقشه هاي ساختماني و شبكه ي تاسيساتي مورد نياز.

* تهيه ي نقشه هاي ساختماني و شبكه ي تاسيساتي موجود دانشگاه در صورت لزوم.

* نگهداري و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارك فني و نظارت در اجراي طرح هاي ساختماني و تاسيساتي.

* تهيه و تنظيم برنامه ها و طرحهايي كه قانوناً اجراي آنها بر عهده ي طرحهاي عمراني دانشگاه مي باشد.

* كارشناسي فني امور مربوط به املاك و مستغلات دانشگاه و پرديسهاي اقماري و پيگيري هاي لازم به منظور توسعه و گسترش فضاهاي كالبدي آن.

* جمع آوري آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي طرحهاي عمراني و ارائه ي آنها به مراجع ذيربط، حسب نياز.

* بير خانه ي شوراي طرحهاي عمراني دانشگاه كه وظيفه ي تشكيل ، بررسي و اظهار نظر كارشناسي فني

در خواستها ي گروههاي مختلف دانشگاه در رابطه با تعمير و بازسازي و يا طرحهاي توسعه ي فضا هاي كالبدي دانشگاه در چهار چوب تامين حداقل سرانه هاي فضاي كالبدي را دارندو اعتبار آنها از محل بودجه ي متمركز طرح تملك داراييهاي سرمايه اي يا ساير منابع تامين و تعهد مي گردد و ارائه ي آن جهت تصميم گيري نهايي در شوراي طرحهاي عمراني كه با حضور رياست دانشگاه يا نماينده ي قانوني وي تشكيل مي گردد.P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری