:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
نگاهی به کتاب «معماری دیکانستراکشن» به قلم مارك ویگلی

مارك ویگلی (Wigley Mark) استادی شاخص در عرصه تحقیق و تدریس معماری است؛ وی پرفسور معماری در دانشگاه كلمبیا و رییس تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی این دانشگاه است. سوابق ویگلی و مجموعه کتابهای منتشر شده توسط وی، او را به محققی صاحب نظر در حوزه معماری و شهر سازی معاصر جهان بدل ساخته است.
وی در دو کتاب جالب توجه به معماری دیکانستراکشن (این کلمه به ساختار شکن، شالوده شکن، واساز و چندین کلمه دیگر ترجمه شده است!) می پردازد و به تعبیری بهتر چنان پاشنه های آشیل اندیشه دریدا و تبعات عاریتی آن را در معماری به نقد کشیده است که به حق می توان این دو کتاب را به عنوان سنگ قبر این اندیشه در معماری تلقی نمود. وی در توضیحی بر این نوع انحرافی از معماری چنین می گوید: «این معماری بیشتر معماری شكستن، جا به جا شدن، انكسار، انحراف و تحریف است، تا معماری تخریب، زوال، متلاشی شدن یا از هم پاشیدگی...»
نظر به اینكه دیكانستراكشن در معماری بازگفتی از دیكانستراكشن زبان شناسانه و تاویلی «ژاك دریدا» (روحش شاد!) دارد، «ویگلی» با در نظر گیری پایه های این معماری در معماری كانستراتیویست روسی حدود دهه 20 سعی دارد با اعمال این ارتباط، انحراف از نظام فرمی آن معماری را، كه گویای نوعی استحكام و استواری در عین وحدت و هارمونی بود، بیان نماید. این انحراف ماهوی در معماری دیكانستراكشن، به طرزی منفك از نفس ساختار، میتواند آشكارا «تزیین» تلقی گردد؛ آنچه اهمیت دارد اینست كه كیفیات هارمونیك، وحدت و استواری در اصل از نفس خلوص هندسی در فرم های معمارانه حادث میگردد (آنچه به سختی میتوان در دیكانستراشن دید و یا اصلا ندید) و این خلوص هندسی نیز در حقیقت در روندی منشعب از قوانین تركیبی (همان كمپوزسیونی) به وجود می آید كه به هیچ رو با كشاكش و تضاد موجود در تعامل فرم های دیكانستراكتیویستی ( منظور در یك اثر واحد است) سازگاری ندارد.
به تعبیر ویگلی در دیكانستراكتیویسم دیگر آن خلوص - كه بدان اشاره كردم - محلی از اعراب ندارد؛ از نقطه نظر ویگلی، تمامی معماران آرزویی ژرف در رویكرد به فرم های بسیط هندسی دارند، فرمهایی كه بدون ذره ای تحریف و آلایش راه به هدف غایی و متعالی معمارانه در معنای هنری – حرفه ای كلمه دارد.
منتج از آرای ویگلی، مطمئنا، میتوان چنین نتیجه گرفت كه دیكانستراكشن چیزی نیست جز نوعی سطحی نگری و یا بیمایگی در عرصه معماری كه ناشی از آلایش و تحریف فرمال، با استفاده از روند «از شكل طبیعی انداختن فرم» سعی در پوشاندن نقاط ضعف خود در لفافه ای از پیچیدگی مبتذل دارد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری